Krytyka tekstu biblijnego

Czy istnieje coś takiego, jak tekst „oryginalny” Pisma Świętego? Na jakim tekście biblijnym bazują współczesne przekłady Biblii? Jak ustalić brzmienie tekstu biblijnego, gdy dotarły do nas ze starożytności różni świadkowie (zapisy) tego tekstu? Już tych kilka pytań uświadamia nam znaczenie krytyki tekstu w studiowaniu Biblii.

Języki biblijne

Oryginalne teksty biblijne były spisywane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Skąd w ogóle wziął się na starożytnym Bliskim Wschodzi pomysł zapisywania słów komunikowanych ustnie? Jakie były początki pisma? Dlaczego w połowie II tysiąclecia przed Chrystusem zaszła potrzeba pisma alfabetycznego? Z jakimi starożytnymi językami jest powiązany język hebrajski? Skąd wzięła Więcej…

Materiał piśmienniczy wykorzystany w przekazie tekstu biblijnego

Słowo Boże wraz z momentem spisana staje się w pewnym sensie autonomiczne, podmiotowe wobec swego odbiorcy. By jednak mogło dojść do komunikacji, potrzeba materiały (nośnika), który posłuży do przekazania tego słowa. Zanim Pismo Święte przybrało kształt książki, którą dzisiaj możemy wziąć do ręki, było zapisywane na materiałach mniej trwałych, poręcznych Więcej…

Świętość Biblii

Jedną z konsekwencji natchnienia biblijnego jest świętość Biblii. Rozumienie tego aspektu Pisma Świętego jest prezentowane w dwóch dokumentach: pierwszy podejmuje kwestię świętości Biblii w perspektywie jej przesłania moralnego, drugi – w perspektywie sakramentalności Słowa Bożego.

Prawda Pisma Świętego

W załączonym pliku znajdziemy zapis historii dyskusji nad rozumieniem prawdy Pisma Świętego od czasów patrystycznych do czasów współczesnych. W tym kontekście zostają podane podstawowe zasady literackie i teologiczne pomocne w interpretacji orędzia biblijnego. Odrębnie zostaje omówiona kwestia prawdy w tekstach narracyjnych Biblii o charakterze historycznym.

Metafora małżeńska i rodzicielska w Księdze Ozeasza

1. Metafora małżeńska w Księdze Ozeasza Metafora małżeńska rozciągająca się na trzy pierwsze rozdziały Księgi odwołuje się do osobistych doświadczeń Ozeasza. Jego małżeństwo z Gomer staje się obrazem więzi łączącej Jahwe z narodem wybranym. Jeśli uwzględni się gatunek literacki Oz 1–3 jako opowiadania o czynności symbolicznej (znaczeniowej), zauważa się wówczas, Więcej…