Wizja Chwały Jahwe w Ez 1

Zidentyfikowanie przez Ezechiela całości doświadczenia jako „widzenie podobieństwa Chwały Jahwe”, wyznacza kierunek interpretacji kluczowych elementów wizji wskazanych przez analizę retoryczną. Uprzednim wobec poszukiwania punktów odniesienia dla poszczególnych elementów odnotowanych przez proroka – czy to w ikonografii starożytnego Bliskiego Wschodu, czy też w biblijnych teofaniach – winno być postawienie pytania o Więcej…

Deutero-Izajasz (Iz 40–55)

1. Kontekst historyczny Dt-Iz Imperium neobabilońskie założone przez Nabopolasara swój moment rozkwitu przeżywa za panowania Nabuchodonozora (605-562). Wraz z jego śmiercią imperium zmierza praktycznie ku upadkowi. W ciągu następnych siedmiu lat tron przechodzi trzykrotnie w inne ręce. Następcą Nabuchodonozora został jego syn Amel Marduk, który ułaskawił judzkiego króla Jojakina (por. Więcej…

Dynamika sporu sądowego w Deutero-Izajaszu

Pewnym wyzwaniem dla komentatorów jest ustalenie struktury Iz 40–55. Nowe spojrzenie na tę kwestię może przynieść analiza narracyjna. Podejście narracyjne w dyskusji nad strukturą Księgi Pocieszenia jest uzasadnione z dwóch powodów: pierwszym jest występowanie gatunków literackich właściwych procesowi sądowemu, co wpisuje proroctwo Deutero-Izajasza w pewną akcję sądowniczą; drugim jest ciągłość Więcej…

Sługa Jahwe ofiarą nowego przymierza (Iz 52,13–53,12)

Czwarta pieśń przynosi relację o ostatecznym sukcesie Sługi: „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, będzie wywyższony i wyrośnie bardzo” (52,13). Poprzednia pieśń ukazała, że realizacja Bożej misji przez Sługę wiąże się z prześladowaniem i odrzuceniem go ze strony tych, wobec których miał ukazać prawdę o Jahwe. Kolejne odsłony dramatu Więcej…

Księga Aggeusza – wprowadzenie

1. Kontekst historyczny (Trito-Iz, Ag, Za) Polityka Cyrusa wobec podbitych krajów była bardzo liberalna. Nie jest on zainteresowany masowymi deportacjami, lecz odsyła grupy etniczne przesiedlone wcześniej przez Babilończyków do ich krajów. Sprzyja również przywracaniu lokalnych kultów. Administracja opiera się na urzędnikach pochodzących z Persji lub Medii, przy równoczesnym pozwalaniu na Więcej…