Teologia biblijna

Przedmiotem wykładu z teologii biblijnej jest temat przymierza. Dostępne są materiały do wykładu w formacie PDF oraz pliki dźwiękowe, zawierające omówienie poszczególnych tematów. Ponadto można pobrać skany artykułów przewidzianych w ramach literatury przedmiotu. Lista do materiałów z teologii biblijnej Wykłady Status teologii biblijnej Idea przymierza w Biblii Pliki dźwiękowe Wprowadzenie Więcej…

Wprowadzenie do ksiąg prorockich Starego Testamentu

1. Określenie osoby proroka Słowo „prorok” pochodzi od greckiego terminu prophētēs używanego przez tłumaczy LXX w przekładzie różnych hebrajskich słów odnoszących się do osoby proroka. W świetle etymologii greckiego czasownika pro-phēmi prorok jest kimś, kto „mówi” (phēmi) w imieniu Boga (przedimek pro– jako „w miejsce”) wobec innych (pro– jako „przed”), Więcej…

Księga Amosa – wprowadzenie

1. Kontekst historyczny Księgi Amosa Działalność Amosa datowana jest na czas panowania Jeroboama II (783-743), króla Izraela, oraz Ozjasza, nazywanego również Azariaszem, króla Judy (767-739)1, dwa lata przed trzęsieniem ziemi (Am 1,1). O tym trzęsieniu pamięta się wiele wieków później (por. Za 14,4-5). Jest ono również potwierdzone w pozostałościach szóstej Więcej…

Powstanie Pięcioksięgu

Już w starożytności pojawiły się głosy przeciw Mojżeszowemu autorstwu Pię­cioksięgu; wyrastały one z rozważań natury dogmatycznej i etycznej, a czasem z obserwacji zjawisk literackich. Jednakże naukowa krytyka Pięcioksięgu, traktują­ca systematycznie o problemach literackich, pojawiła się znacznie później. 1. Studia historyczno-krytyczne klasyczne 1.1. Stara hipoteza źródeł W r. 1670 Baruch Spinoza Więcej…

Rdz 1–11 a mity

Gatunek literacki Rdz 1–11 1. Pluralizm narracji o stworzeniu w Biblii Pismo Święte mówi o stworzeniu za pomocą opowiadań. Ludzką odpowiedzią na akt stworzenia jest wychwalanie Boga Stwórcy (np. Ps 19). Jednakże stworzenie nie stanowi w Biblii jakiegoś artykułu wiary. Wyznanie wiary w Boga „Stwórcę nieba i ziemi”, znane z Więcej…

Boża wizja świata (Rdz 1,1–2,4a)

Pierwszy rozdział Księgo Rodzaju przynosi całościowy opis świata. Wraz z kolejnymi słowami Boga pojawiają się rzeczy i byty, które tworzą świat przybierający konkretna formę w wyobraźni czytelnika. Ten świat jest uporządkowany, zharmonizowany, zaś jego harmonijność jest naśladowana przez sam tekst narracji. Wszystko w tym świecie jest pozytywne, przez co opowiadania Więcej…

Status teologii biblijnej

1. Dlaczego wykłady z teologii biblijnej Dotąd wykłady z egzegezy Pisma Świętego, których celem było dotarcie do sensu tekstu. Problem w tym, że egzegeza nie do końca wie, czym chce być: synchronia czy diachronia, metoda historyczno-krytyczna, redukcja do analizy filologicznej, historii redakcji, bez odniesień teologicznych. Potrzeba teologii biblijnej jako horyzontu  Więcej…

Idea przymierza w Biblii

1. Cztery przymierza u Syracha Dla uświadomienia sobie znaczenia idei przymierza dla teologii biblijnej należy sięgnąć do tekstu Mądrości Syracha rozdz. 44–49 (Chwała Boża w historii Izraela). Jest to tekst późny, datowany na ok. 132 r. przed Chr. Tekst ma charakter mądrościowy. Historia Izraela jest ukazana jako seria epizodów z Więcej…

Księga Ozeasza – wprowadzenie

1. Kontekst historyczny Księgi Ozeasza Ozeasz rozpoczyna swoją działalność w Izraelu za panowania króla Jeroboama II. Charakterystyka tego czasu została przedstawiona przy omawianiu Księgi Amosa. Podane tam informacje należy rozszerzyć o dwa elementy istotne dla kontekstu historycznego Księgi Ozeasza. 1.1. Tytuł księgi (Oz 1,1) Sytuuje on działalność proroka Ozeasza w Więcej…