Książki

 1. La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3 (Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88), Roma 2002, stron 316.
 2. Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Pelplin: Bernardinum 2004, stron 168.
 3. Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki (Biblia – Katecheza – Życie 1), Kielce: Jedność 2007, stron 384.
 4. Biblijne drogi ku braterstwu. Materiały, metody, inspiracje (Biblia – Katecheza – Życie 3), Kielce: Jedność 2007, stron 233.
 5. Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Studia Biblica Lublinensia 4; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) stron 482.
 6. Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii (Kielce: Jedność 2010) stron 183 (z filmem DVD: 94 min 33 sek).
 7. Bóg, woda i człowiek. Biblijne scenariusze do katechezy młodzieży, dorosłych oraz formacji biblijnej w parafii (Biblioteka Katechety; Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech 2010) stron 182. (+CD-ROM)
 8. Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury (Biblia – Katecheza – Życie 4.1; Kielce: Jedność 2011) stron 232.
 9. Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013) stron 495.
 10. Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem. Narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014, stron 297.
 11. Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016, stron 171.
 12. Pikor, W. – Pick, J., Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015), Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2017, stron 375.
 13. The Land of Israel in the Book of Ezekiel (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 667), London: T & T Clark, 2018, stron 264.
 14. Spotkać się w Słowie. I. Adwent i Boże Narodzenie, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2021, stron 223.
 15. Spotkać się w Słowie. IV. Okres zwykły 1.-9. tydzień, Pelplin: Bernardinum, 2021, stron 314.
 16. Spotkać się w Słowie. II. Wielki Post, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2022, stron 190.
 17. Spotkać się w Słowie. III. Triduum Paschalne i Wielkanoc, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2022, stron 235.
 18. Spotkać się w Słowie. V. Okres zwykły 10.-18. tydzień, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2022, stron 348.
 19. Spotkać się w Słowie. VI. Okres zwykły 19.-28. tydzień, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2022, stron 336.
 20. Spotkać się w Słowie. VII. Okres zwykły 29.-34. tydzień, Pelplin: Bernardinum, 2022, stron 243.

Redakcje książek

 1. Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (Studia Biblica 11), Kielce: Jedność 2005, stron 183.
 2. Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblia Lublinensia 7; Lublin: Wydawnictwo KUL 2011) stron 320.
 3. Przypowieści Jezusa. Scenariusze spotkań i katechez biblijnych (red. W. Pikor) (Biblia – Katecheza – Życie 4.2; Kielce: Jedność 2011) stron 271. (+CD-ROM).
 4. Drogi wiary według św. Łukasza. Scenariusze spotkań i katechez biblijnych (red. W. Pikor) (Biblioteka Katechety; Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2012) stron 216.
 5. Kultura materialna i duchowa sanktuarium w Piasecznie, red. W. Pikor, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2018, stron 263.

Artykuły naukowe

2002

 1. Zbawienie – zmaganie o Boże oblicze na twarzy Kaina (Rdz 4,1-16), „Verbum Vitae” 1 (2002), s. 29-40.
 2. Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27, „Verbum Vitae” 2 (2002), s. 31-47.
 3. Źródło fałszywego proroctwa wg Ez 14,1-11, „Studia Pelplińskie” 33 (2002), s. 499-509.

2003

 1. Bóg wobec przemocy człowieka w Rdz 1–11, „Collectanea Theologica” 73 (2003), z. 3, s. 11-31.
 2. Bóg wierny samemu sobie. Miłosierdzie w świetle proroctwa Ezechiela, „Verbum Vitae” 3 (2003), s. 62-81.
 3. Rola „serca” w nowym przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28), „Verbum Vitae” 4 (2003), s. 53‑77.

2004

 1. La teologia della terra nel Libro di Ezechiele (11,14-21; 33,23-21; 36,1-15), w: FS. K. Stock, On His Way (Studia i Materiały Wydziału Teologii UŚ w Katowicach), Katowice 2004, s. 63‑78.
 2. Metoda narratywna jako punkt wyjścia do pracy z Biblią na katechezie, „Katecheta” 49 (2004), z. 6, s. 3-13.
 3. Jaka wiara daje życie? W poszukiwaniu kontekstu dla zrozumienia Ha 2,4, „Verbum Vitae” 5 (2004), s. 37-52.
 4. Ozeaszowa katecheza o Bożym Miłosierdziu. Perspektywa biblijno-katechetyczna, „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej” 13 (2004), s. 486-497.
 5. Być świadkiem Boga życia w czasie przełomu. Fenomen świadectwa Jana Pawła II przemyślany Księgą Ezechiela, w: S. Szymik ‒ H. Ordon (red.), Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 193-220.
 6. Tożsamość Izraela w świetle przymierza synajskiego (Wj 19,3-8), „Verbum Vitae” 6 (2004), s. 93-112.
 7. Spór o tytuł własności do ziemi Izraela podczas wygnania babilońskiego w świetle Księgi Ezechiela, „Collectanea Theologica” 74 (2004), z. 2, s. 97-120.

2005

 1. „Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem” (Oz 11,9). Miłosierdzie jako objawienie „inności” Boga w świetle proroctwa Ozeasza, w: FS. H. Ordon, „Dobrze. Sługo dobry…” (Mt 25,21) (Studia Biblica 9), Kielce 2005, s. 105-125.
 2. Miejsce retoryki semickiej w egzegezie biblijnej, w: W. Pikor (red.), Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, (Studia Biblica 11), Kielce 2005, s. 112-116.
 3. Retoryka Ezechielowej wizji Chwały Jahwe (Ez 1), w: W. Pikor (red.), Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, (Studia Biblica 11), Kielce 2005, s. 117-150.
 4. Pytanie o funkcję retoryczną opowiadań o powołaniu prorockim, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005), z. 1, s. 23-42.
 5. Czasoprzestrzenny dynamizm adwentu Boga w Ps 98, w: FS. J.B. Szlaga, Oto idę (Hbr 10,7), Warszawa 2005, s. 342-358.
 6. Metafora gniewu Jahwe w Sofoniaszowym proroctwie o dniu Jahwe, w: FS. H. Langkammer, Deus meus et omnia, Lublin 2005, s. 347-363.
 7. Jeremiaszowe zmaganie się z Bożym Słowem (Jr 1,4-12; 15,15-21; 20,7-13), „Verbum Vitae” 7 (2005) 53-81.
 8. Święta wojna w Biblii: ludzka ideologia czy Boża wola?, „Studia Bobolanum” 2 (2005), s. 21‑44.

2006

 1. Jefte – paradygmat niespełnionego władcy (Sdz 10,6–12,7), „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 1, s. 35-57.
 2. Problem determinizmu w Księdze Koheleta, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 3 (2006), s. 221-234.
 3. Ze śmierci do życia. Teologiczne przesłanie Czwartej Pieśni o Słudze Jahwe (Iz 52,13–53,12) w świetle jej struktury, w: FS. J. Kudasiewicz, „Bóg jest miłością” (1J 4,16) (Rozprawy i Studia Biblijne 25), Warszawa 2006, s. 310-332.
 4. Rola ofiary w tworzeniu wspólnoty człowieka z Bogiem (Mi 6,1-8), „Verbum Vitae” 8 (2006), s. 73-97.
 5. Stary Testament w dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem w świetle nauczania Jana Pawła II, w: W. Chrostowski (red.), Ioannes Paulus II – in memoriam, Warszawa 2006, s. 292-328.
 6. Grzesznik na drodze nadziei (Ps 130), „Verbum Vitae” 9 (2006), s. 49-68.
 7. Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze. Analiza kontekstualna Iz 42,1-9, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 49 (2006), z. 2, s. 19-42.

2007

 1. W jaki sposób Biblia jest „księgą świętą”?, „Roczniki Teologiczne” 54 (2007), z. 1, s. 83-103.
 2. Pytanie o mesjański sens Izajaszowych proroctw o królewskim potomku. Część I:  Iz 7,1-25, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 50 (2007), z. 1, s. 21-41.
 3. Pytanie o mesjański sens Izajaszowych proroctw o królewskim potomku. Część II: Iz 8,23b–9,6; 11,1-9, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 50 (2007), z. 2, s. 15‑36.
 4. Postać Mesjasza w świetle Izajaszowych proroctw, w: H. Drawnel (red.), Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, (Analecta Biblica Lublinensia 1), Lublin 2007, s. 9-29.
 5. Wiara Abrahama w świetle analizy narracyjnej Rdz 22, „Katecheta” 51 (2007), z. 3, s. 47-51.
 6. Hermeneutyka biblijna w katechezie. I. Interpretacja Pisma świętego w świetle polskich dokumentów katechetycznych, „Katecheta” 51 (2007), z. 5, s. 3-11.
 7. Hermeneutyka biblijna w katechezie. II. Interpretacja Pisma świętego w świetle polskich opracowań katechetycznych, „Katecheta” 51 (2007), z. 6, s. 3-11.
 8. Hermeneutyka biblijna w katechezie. III. Interpretacja Pisma świętego w świetle polskich na przykładzie wybranych podręczników do nauki religii, „Katecheta” 51 (2007), z. 9, s. 4-20.
 9. Hermeneutyka biblijna w katechezie. IV. Rzeczywistość Bożego słowa jako klucz interpretacyjny do Pisma Świętego, „Katecheta” 51 (2007), z. 11, s. 7-23.

2008

 1. Analiza retoryczna: od katechezy do egzegezy, „Katecheta” 52 (2008), z. 6, s. 11-20.
 2. Analiza retoryczna drogą wydobywania z tekstu biblijnego słowa Bożego, w: E.A. Klich (red.), Usłyszeć słowo Boże ‒ żywe i ostrzejsze niż miecz (Duc in altum 7), Kraków 2008, s. 119‑145.
 3. „Massa”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 153.
 4. „Meriba”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 566.
 5. „Micheasz”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 842-843.
 6. „Micheasza księga”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 843-845.
 7. „Miłosierdzie: w Starym Testamencie”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 1088‑1089.
 8. „Miłosierdzie Boże: w Starym Testamencie”, Encyklopedia Katolicka XII (red. S. Wilk) (Lublin 2008) 1106-1108.

2009

 1. „Królowanie Jahwe w świetle Iz 33”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (Analecta Biblica Lublinensia 3; Lublin 2009) 27-40.
 2. Rosa ożywiająca zmarłych (Iz 26,19) ‒ próba lektury kontekstualnej”, Roczniki Biblijne 1(56) (2009) 89-101.
 3. Ćwiczenia z Pisma Świętego. Od teorii do praktyki”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42/1 (2009) 39-64.
 4. „«Luka» jako strategia narracyjna w Księdze Jonasza”, Biblica et Patristica Thoruniensia 2 (2009) 13-36.
 5. „Musil Lois”, Encyklopedia Katolicka XIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2009) 524.
 6. „Naaman”, Encyklopedia Katolicka XIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2009) 606-607.
 7. Natan”, Encyklopedia Katolicka XIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2009) 790-791.

2010

 1. Słowo Boże jako źródło kryzysu proroka – przypadek Jonasza i Jeremiasza”, Ateneum Kapłańskie 154/1(605) (2010) 39-60.
 2. „Pytanie o kryteria prawdziwego proroctwa w świetle Ez 13”, Ex oriente Lux. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa 2010) 399-413.
 3. „Ezechiel «dźwigający winę» ludu (Ez 4,4-8). Posługa proroka czy kapłana?”, Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin 2010) 73-92.
 4. „Ez 38‒39 jako zwiastun eschatologii apokaliptycznej”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M.S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin 2010) 49-67.
 5. „Ogień. II. W Biblii”, Encyklopedia Katolicka XIV (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2010) 414-416.
 6. „Ozeasz”, Encyklopedia Katolicka XIV (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2010) 1060-1061.
 7. „Ozeasza Księga”, Encyklopedia Katolicka XIV (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2010) 1061-1065.

2011

 1. „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część I: Kontekst biblijno-katechetyczny”, Katecheta 55/2 (381) (2011) 9-17.
 2. „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część II: Założenia metodologiczne”, Katecheta 55/3 (382) (2011) 3-11.
 3. „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część III: Perspektywy rozwoju”, Katecheta 55/4 (383) (2011) 4-12.
 4. „Jaki model katechezy biblijnej?”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. K. Rak ‒ M. Szczerba) (Częstochowa 2011) 24-53
 5. „The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6”, The Biblical Annals 1 (2011) 41-58.
 6. „Moralność objawiona a współczesna idolatria”, Biblia a moralność. Dar życia – dar przymierza – odpowiedź człowieka (red. ks. M.S. Wróbel) (Lubin 2011) 121-125.
 7. „Uniwersalizm zbawienia w świetle Iz 45,23 i jego recepcja w Nowym Testamencie (Rdz 14,11; Flp 2,10-11)”, Nowy Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Lublin 2011) 397-416.
 8. „Retoryka Chwały Jahwe w Ez 10”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, III (red. B. Strzałkowska) (Warszawa 2011) 1200-1228.
 9. „Koncepcja ludu Bożego. Wybranie i przymierze”, Teologia Starego Testamentu. IV. Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław 2011) 81-144.
 10. „Eschatologia i apokaliptyka”, Teologia Starego Testamentu. IV. Księgi prorockie (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław 2011) 231-294.
 11. „Rola pamięci w decyzjach moralnych człowieka w świetle Księgi Ezechiela”, Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (Analecta Biblia Lublinensia 7; Lublin 2011) 81-98.
 12. „Historiozbawczy wymiar biblijnej symboliki wody”, Lumen Bibliae 1 (2011) 46-64.
 13. „Dynamika słowa prorockiego w świetle Księgi Jeremiasza”, Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej (red. M. Wysocki) (Lublin 2011) 867-883.
 14. „Penar Tadeusz”, Encyklopedia Katolicka XV (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2011) 263.
 15. „Proroctwo. II. W Biblii”, Encyklopedia Katolicka XVI (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2011) 496-497.
 16. „Prorocy mniejsi”, Encyklopedia Katolicka XVI (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2011) 497-499.
 17. „Prorocy więksi”, Encyklopedia Katolicka XVI (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2011) 499-500.
 18. „Prorok. II. W Biblii”, Encyklopedia Katolicka XVI (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2011) 502-506.

2012

 1. „Pismo święte w życiu osób konsekrowanych w świetle adhortacji Verbum Domini”, Życie konsekrowane 1(93) (2012) 94-102.
 2. „Animacja biblijna w szkole – cele, metody, perspektywy”, CT 82/1 (2012) 93-113.
 3. „W poszukiwaniu diaspory asyryjskiej w Księdze Ezechiela”, The Biblical Annals 2 (2012) 27-74.
 4. „Serafini. I. W Biblii”, Encyklopedia Katolicka XVII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2012) 1439-1440.

2013

 1. „The Anthropological Dimension of the Presence of Yahweh in the Book of Ezekiel”, Uomini e profeti. Scritti in onore di H. Simian-Yofre, SJ. (red. G.P. Succu – E. Obara) (AnBib 201; Rome  2013) 283-301.
 2. „The Subjecthood of the Land of Israel in the Book of Ezekiel”, The Biblical Annals 3/1 (2013) 29-46.
 3. „Świętość ziemi Izraela w Księdze Ezechiela”, Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013) 75-89.
 4. „Sługa Jahwe”, Encyklopedia Katolicka XVIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2013) 415-417.
 5. „Sofoniasz”, Encyklopedia Katolicka XVIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2013) 542.
 6. „Sofoniasza Księga”, Encyklopedia Katolicka XVIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2013) 542-544.
 7. „Soggin Jan Alberto”, Encyklopedia Katolicka XVIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2013) 544-545.
 8. „Syn Człowieczy”, Encyklopedia Katolicka XVIII (red. E. Gigilewicz) (Lublin 2013) 1322-1323.

2014

 1. „The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh”, The Biblical Annals 4/1 (2014) 43-55.
 2. „Retoryka Chwały Jahwe w Ez 43,1-12”, Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci 92. „Prorocka interpretacja exodusu. I. Amos, Ozeasz”, Biblia et Patristica Thoruniensia 7/3 (2014) 41-53
 3. „Prorocka interpretacja exodusu. II. Ezechiel, Deutero-Izajasz”, Biblia et Patristica Thoruniensia 7/4 (2014) 47-64

2015

 1. „Przemoc domowa w Księdze Ezechiela?”, Biblia et Patristica Thoruniensia 8/2 (2015) 43-65
 2. „Nadzieja na odpuszczenie grzechów w Iz 63,7 – 64,11”, w: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47), red. K. Mielcarek, ABL 12, Lublin 2015, 9-30.
 3. „Bóg i człowiek w obliczu cierpienia – perspektywa Księgi Hioba”, w: Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33), red. M. Szmajdziński, Częstochowa 2015, 535-546.

2016

 1. „Lektura kontekstualna opowiadania o wieży Babel (Rdz 11,1-9)”, w: „Scrutamini Scripturas” (J 5,39). Księga jubileuszowa dla księdza biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski, D. Kotecki), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2016, s. 356-369.
 2. „Szkolne koła biblijne”, Roczniki Teologiczne 63/11 (2016) 141-161.
 3. „Dynamika «przymierza pokoju» w Księdze Ezechiela”, Verbum Vitae 30 (2016) 32-50. 100. „«Nawróćcie się do Pana» (Oz 14,3). Nawrócenie jako istota relacji Boga z człowiekiem”, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 63-76.

2018

 1. „Ironia jako narzędzie narracji”, Biblica et Patristica Thoruniensia 11 (2018) 209-225.
 2. „Snycerka biblijna w sanktuarium maryjnym w Piasecznie”, w: Kultura materialna i duchowa sanktuarium w Piasecznie, red. W. Pikor, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2018, s. 44-62, 258-263.
 3. „Biblical Animation of All Pastoral Work in the ‘Document The Interpretation of the Bible in the Church’ (1993) in the Perspective of the Exhortation ‘Verbum Domini’ (2010)”, w: Sources, Methods and Challenges. Biblical Studies 25 Years after Pontifical Biblical Commission’s Document ‘The Interpretation of the Bible in the Church’, red. D. Sztuk, Z. Grochowski, J. Kręcidło, Warszawa: Francis de Sales Learned Society, Institue of Biblical Studies CSWU, 2018, s. 128-152.
 4. „Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych”, w: Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym, red. A.M. Koleberg, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2018, s. 28-65.

2019

 1. Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”, Verbum Vitae 35 (2019) 507-536.
 2. The Theological Message of the Fourth Servant Song (Isa 52:13–53:12) in Light of Its Structure, Biblica et Patristica Thoruniensia 12/4 (2019) 409-430.
 3. Dynamika pojednania z Bogiem w Ps 51, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. G.M. Baran, Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła, 2019, s. 355-367.
 4. Dylematy proroka Jonasza jako głosiciela słowa Bożego, w: Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie, red. Z. Grochowski, J. Kręcidło, W. Linke (Nowe studia z Biblistyki 1[10]), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019, s. 23-34.
 5. Dynamika pojednania z Bogiem w Ps 51, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. Grzegorz M. Baran, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła: 2019, s. 357-367.
 6. The Theological Message of the Fourth Servant Song (Isa 52:13-53:12) in Light of Its Structure, Biblica et Patristica Thoruniensia 12 (2019) 409-430.

2020

 1. A Prophet as a Witness to His Call. A Narrative Key to the Reading of Prophetic Call Narratives, Scripta Theologica 52 (2020) 73-95.
 2. Jaki paradygmat życia rodzinnego w narracji o Abrahamie?, Biblica et Patristica Thoruniensia, 13 (2020) 105-126.
 3. Stwórcze działanie Bożego rûªḥ w Księdze Ezechiela, Verbum Vitae 37 (2020) nr 1, s. 69-87.
 4. Problemy krytyki tekstualnej w Księdze Jeremiasza, w: W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. T. Moskal – M. Nabożny, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 687-699.
 5. “Return to the Lord” (Hos 14:3): Repentance as the Essence of the Relationship Between God and Man, Collectanea Theologica 90/5 (2020) 321-334.

2021

1.  Akwatyczna teologia Syjonu w tekstach prorockich jako tło interpretacyjne dla J 7,37-39, w: Kogo szukasz? (J 20,15). Księga pamiątkowa dla księdza profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, M. Kowalski (Ad Multos Annos 21), Warszawa – Kielce: Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Wydawnictwo Jedność, 2021, s. 445-460.

2022

1. Human Creativity in the Context of Creativity of God in Gen 1–2, The Biblical Annals 12/4 (2022) 461–472

Kategorie: O autorze

0 Komentarzy

Dodaj komentarz