Narracyjny model katechezy biblijnej. Cz. I

Kontekst biblijno-katechetyczny Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini („O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”) zaleca biblijną animację całego duszpasterstwa, które ma ukazywać centralne miejsce słowa Bożego w życiu Kościoła (VD 73). Dotyczy to w pierwszy rzędzie katechezy, która powinna być, jak przypomina adhortacja za Dyrektorium ogólnym o katechezie (nr Więcej…