Kontynuujemy lekturę Pierwszego Listu do Koryntian. Dzisiejszy fragment rozdz. 6 jest nieco zaskakujący, gdyż temat niesprawiedliwości między chrześcijanami i dochodzenie przez nich sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi nie był wcześniej sygnalizowany przez Pawła. Mimo że sprawa szukania sprawiedliwości w pogańskich sądach jest mocno osadzona w kontekście wspólnoty korynckiej, to jednak św. Paweł podpowiada kilka kwestii, które dotyczą także naszego czasu:

1) zatargi, spory, nieporozumienia między chrześcijanami danej wspólnoty były, są i będą, podobnie jak było to w Koryncie. Paweł widzi rozwiązanie idące za logiką krzyża: „znosić niesprawiedliwość” i „ponieść szkodę” (w. 7) – innymi słowy, być gotowym na doznanie krzywdy i poniesienie szkody, ale w tym wszystkim okazać wielkoduszność, łagodność, gotowość przebaczenia bratu. Takie rozwiązanie było wyzwaniem dla Koryntian, ale pewnie też jest i dla nas. Jakie drogi rozwiązania konfliktów dostrzegamy w tych wspólnotach, w których żyjemy?

2) nasza godność w Chrystusie jako „świętych” – tak św. Paweł nazywa chrześcijan w Koryncie w ww. 1-2. Podstawą do tego jest chrzest, w którym zostali „obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni” w Chrystusie (w. 11). Jaka jest nasza świadomość przynależności do Chrystusa? Jakie myśli rodzą się w nas, kiedy słyszmy, że u boku Chrystusa będziemy u końca czasu sądzić świat i aniołów (ww. 2-3)?

3) nasz stosunek do świata. Można by sądzić, że Paweł ocenia negatywnie trybunały pogańskie, skoro zasiadających w nich sędziów określa mianem „niesprawiedliwych” (w. 1) i „niewierzących” (w. 6). Wiemy, że te sformułowania nie mają waloru etycznego, moralnego (a więc sędziowie ci nie łamali prawa), lecz teologiczny (pozostają poza wspólnotą Kościoła). Pytanie o nasze świadectwo wiary wobec takich ludzi – w jakim stopniu nasze życie objawia Chrystusa w świecie, jest w stanie pociągnąć innych do Jezusa?

Te trzy kwestie zostają wyakcentowane na koniec spotkania. Całość pliku dźwiękowego wynosi ok. 34 minut.

Podam orientacyjnie pewne punkty odniesienia w nagraniu:

00:00 Wprowadzenie
03:50 Biblia Audio Projekt: 1 Kor 6,1-11
05:59 Struktura 1 Kor 6,1-11 – tematy wiodące w tym tekście
11:30 Trybunały pogańskie i ich sędziowie (ww. 1.4.6)
17:15 Chrześcijanie jako „święci” (ww. 2-3.9-11)
22:50 Pawłowe rozwiązanie dla sporów między chrześcijanami (ww. 5-8)
27:40 Zakończenie

Komentarz do 1 Kor 6,1-11