Temat dzisiejszego spotkania brzmi bardzo spokojnie, ale tekst 1 Kor 7,1-16 wcale już taki spokojny nie jest. Św. Paweł bowiem podejmuje kilka kwestii, które i dzisiaj budzą pytania, wątpliwości, kontrowersje, a nawet spotykają się z odrzuceniem przez chrześcijan.

Zwrócę uwagę na trzy kwestie, które też przywołuję na koniec jako punkty do dalszej refleksji.

1) Różne drogi powołania chrześcijańskiego: „Każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak, a drugi tak” (w. 7). Zatem św. Paweł nie przeciwstawia sobie małżeństwa i bezżeństwa, podobnie jak innych charyzmatów, o których będzie mówił w rozdz. 12–14. Wszyscy siebie wzajemnie potrzebujemy, podążając drogą rozpoznanego i przyjętego od Boga charyzmatu.

2) Ktoś mógłby myśleć, że św. Paweł sprowadza kwestię małżeństwa wyłącznie do sprawy współżycia, ale w ww. 2-6 apostoł podkreśla na pierwszym miejscu intymność relacji małżonków, którzy są sobie równi. Wzajemna zależność przekłada się na uszanowanie wzajemnej podmiotowości.

3) Św. Paweł podkreśla nierozerwalność związku małżeńskiego chrześcijańskiego, co wynika z nauczania samego Jezusa: „nakazuję nie ja, lecz Pan” (w. 10). Inaczej jest w sytuacji małżeństw mieszanych, gdzie dopuszcza sytuację odejścia osoby niewierzącej, gdy druga strona przyjęła chrzest. Wówczas ochrzczony ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego. Jest to tzw. przywilej Pawłowy: „mówię ja, nie Pan” (w. 12). Kwestia małżeństw mieszanych każe nam dzisiaj popatrzeć też realistycznie na sytuacje, w których osoba wierząca decyduje się na małżeństwo z osobą niewierzącą, innej religii, czy też kimś, kto jest obojętny religijnie. Pytanie, w jakim stopniu jest tu możliwe „uświęcenie” tej drugiej strony przez osobę wierzącą (ww. 14.16). Potrzeba chyba dzisiaj realizmu św. Pawła w tej kwestii.

Te trzy kwestie zostają wyakcentowane na koniec spotkania. Całość pliku dźwiękowego wynosi ponad 38 minut.

Podam orientacyjnie pewne punkty odniesienia w nagraniu:

00:00 Wprowadzenie
02:12 Biblia Audio Projekt: 1 Kor 7,1-16
05:30 Tematy wiodące w 1 Kor 7,1-16 i struktura tekstu
11:00 Teza wyjściowa Koryntian (w. 1)
15:45 Współżycie małżeńskie (ww. 2-6)
23:40 Bezżeństwo (ww. 7-8)
28:22 Rozwody (ww. 9-11)
31:05 Małżeństwa mieszane
35:25 Zakończenie

Komentarz do 1 Kor 7,1-16